Loket open voor aanvragen tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid 6 april 2020

Het UWV heeft om 9.00 uur vandaag het loket geopend voor aanvragen van vergoeding van loonkosten op basis van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels zijn er al meer dan 18.000 aanvragen ingediend!

Op grond van de tijdelijke maatregel NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De NOW is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en de werknemers werkeloos worden.
Er moet sprake zijn van een verwacht omzetverlies van tenminste 20% gedurende 3 maanden. De tegemoetkoming kan oplopen tot maximaal 90% van de loonsom van de werkgever in het geval 100% van de omzet wegvalt. Als er sprake is van een lager percentage omzetuitval, dan is de tegemoetkoming naar evenredigheid lager. Bij 50% omzetuitval bedraagt de tegemoetkoming bijvoorbeeld maximaal 45%.
De omzet wordt vergeleken met de omzet van het kalenderjaar 2019, gedeeld door vier.
Let op: Bij meerdere B.V.’s bijvoorbeeld in een groep (conform de definitie van art. 2:24b BW) wordt de omzetdaling op concernniveau bepaald.

Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemers in dienst blijven én het gebruikelijke loon blijven ontvangen.
Voor de loonkosten per werknemer geldt een maximum van € 9.538,- per maand. Als een werknemer meer dan € 9.538,- per maand verdient komen deze loonkosten in zijn geheel niet in aanmerking voor de NOW.

De aanvraag op grond van de tijdelijke maatregel NOW kan vanaf vandaag, 6 april 2020, worden ingediend. Het maakt niet uit of er vaste dienstverbanden of flexcontracten zijn. Beide komen in aanmerking voor tegemoetkoming. Maar de NOW geldt niet voor een DGA.
Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 wordt meegenomen in de tegemoetkoming. Als je verwacht dat de omzetdaling later begint dan in de maand maart, dan mag je een andere periode kiezen, bijvoorbeeld mei, juni en juli.
De aanvraag moet bij het UWV worden ingediend. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.uwv.nl. De aanvraag geldt voor 3 maanden en kan eenmaal met 3 maanden worden verlengd.

Het UWV verwacht vandaag al tienduizenden aanvragen. Om bereikbaar te blijven heeft het UWV het aantal aanvragen gemaximeerd op 60.000 per dag.
Let op: de aanvraag dient compleet te zijn voordat deze in behandeling wordt genomen en moet tijdig, uiterlijk op 31 mei 2020, worden ingediend.
Als positief op de aanvraag wordt beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% over de verwachte omzetdaling, te betalen in drie termijnen. Het UWV verwacht binnen 2-3 weken de eerste betalingen te kunnen doen.

De definitieve subsidie wordt uiteindelijk door het UWV vastgesteld. Die vaststelling kan leiden tot een nabetaling of tot terugvordering, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen dan verwacht en in de aanvraag vermeld.
Kort samengevat gelden voor NOW de volgende voorwaarden:

  • Werkgever verplicht zich vooraf om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.
  • Verwacht omzetverlies vanaf 1 maart 2020 tenminste 20%.
  • Aanvraag voor een periode van 3 maanden.
  • Het loon van de werknemers wordt 100% doorbetaald.
  • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest ten opzichte van de referentie-omzet.
  • Het UWV zal op basis van de (volledige) aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming verstrekken.
  • Het UWV verwacht binnen 2 tot 3 weken na de aanvraag tot uitbetaling van het voorschot over te kunnen gaan.

Op www.rijksoverheid.nl kunnen werkgevers nadere informatie over de hoofdlijnen van de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid vinden. Wij raden aan die site nauwlettend te blijven volgen, omdat de ontwikkelingen snel gaan en de regeling mogelijk nog gewijzigd gaat worden.

mr. E.F. (Erik) Gomes, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V.

Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website