Algemene voorwaarden – 1 juni 2020

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1
LGL legal en LGL legal Advocaten en mediators in de Delta zijn handelsnamen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LGL legal B.V., statutair gevestigd Bergen op Zoom.
De vennoten van LGL legal B.V., hierna aangeduid als de ‘Vennoten’, zijn besloten vennootschappen. Een lijst van de Vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers aan LGL legal B.V. of aan een van de Vennoten, dan wel aan hun bestuurders en (middellijk) aandeelhouders, of aan de werknemers van LGL legal B.V. verstrekken, alsmede op de relatie met de feitelijke uitvoerders van die opdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden in opdracht van opdrachtgevers door LGL legal en/of een van de voornoemde (rechts-)personen uitgevoerd.

Artikel 3
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door LGL legal B.V. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de Vennoten, hun bestuurders, alsmede degenen die voor LGL legal B.V. (feitelijk) werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 4
LGL legal zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Voor zover derden in het kader van de aan hen gegeven opdracht aansprakelijkheidsbeperkingen bedingen, aanvaardt opdrachtgever dat deze beperkingen van toepassing zijn op zijn relatie met LGL legal.

Artikel 5
Iedere aansprakelijkheid van LGL legal en/of van diegenen die de opdracht feitelijk uitvoeren, voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht, uit onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LGL legal B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

Artikel 6
De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 7
LGL legal beschikt over een (kantoor)klachtenregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door LGL legal worden behandeld en afgehandeld. Deze interne klachtenregeling is te vinden op de website van LGL legal.

Artikel 8
8.1 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en LGL legal is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

8.2 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 9
Deze voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2020 en zijn met ingang van 1 juni 2020 van toepassing. Met ingang van 1 juni 2020 zijn deze voorwaarden te raadplegen op de website van LGL legal.