Algemeen

LGL legal B.V. respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anders­zins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens LGL legal B.V. verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

LGL legal B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt LGL legal B.V. veelal een derde partij in. Jou als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kun je je aanmelden voor het ontvangen van verschillende vormen van communicatie uitingen van LGL legal B.V.

Doel verwerking persoonsgegeven

LGL legal B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsge­gevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

LGL legal B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam
 • adres
 • telefoon- en mobielnummer
 • e-mailadres
 • BTW-identificatienummer
 • datum van afgifte van jouw identificatiedocument
 • documentnummer van jouw identificatiedocument
 • in voorkomend geval, daar waar vereist, kopie identificatiedocument

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt LGL legal B.V. omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

LGL legal B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

LGL legal B.V. deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van LGL legal B.V., zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan LGL legal B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van LGL legal B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door LGL legal B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkings­verantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, deurwaarder, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

LGL legal B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval LGL legal B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal LGL legal B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

LGL legal B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kan je sturen via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij LGL legal B.V. aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaarter­mijnen.
Jouw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kan je richten aan:

LGL legal B.V.
t.a.v. mevrouw E.A.A. van de Riet
0164-70 71 72
vanderiet@lgllegal.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij je ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. LGL legal B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Gebruik Social media

Op de website van LGL legal B.V. zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. LGL legal B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van  persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

LGL legal B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door LGL legal B.V. verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van LGL legal B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website(s) van LGL legal B.V. op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kan het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
De website van LGL legal B.V. maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van LGL legal B.V. geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. LGL legal B.V. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kan blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt LGL legal B.V. een blog of forum aan dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. LGL legal B.V. is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op jouw voornoemde verzoek geeft LGL legal B.V. dan aan dat dit niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval je als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

LGL legal B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kan je contact opnemen met mevrouw Van de Riet, voornoemd.

Dit privacy statement is op 1 juni 2020 vastgesteld.