Bouwvrijstelling stikstof

Volgende week, op 1 juli 2021, treden de Wet en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Dat betekent dat ook de bouwvrijstelling ingaat. Deze vrijstelling biedt hoognodige lucht voor ontwikkelende en bouwende partijen.

In dit blog bespreek ik wat de bouwvrijstelling precies inhoudt.

Een vrijstelling voor de bouwfase

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering introduceert in artikel 2.9a Wet natuurbescherming een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningplicht uit artikel 2.7 van die wet. Bij tijdelijke emissies van stikstof tijdens de bouw, sloop en aanleg is geen natuurvergunning meer nodig. Let wel, het gaat enkel om tijdelijke stikstofemissie tijdens de bouwfase. Voor de structurele uitstoot in de gebruiksfase geldt de vergunningplicht onverkort. Ook is van belang voor ogen te houden dat de vrijstelling enkel de gevolgen van de uitstoot van stikstof betreft. Voor andere (mogelijke) gevolgen op Natura 2000-gebieden blijft een vergunning nodig.

Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de bouwvrijstelling nader uit. De bouwvrijstelling geldt voor zowel het slopen als bouwen van woningen, utiliteitsgebouwen en infrastructurele bouwwerken. Ook geldt deze voor het aanleggen, wijzigen en verwijderen van werken. Onder de bouwvrijstelling vallen vervoersbewegingen als gevolg van deze werkzaamheden, maar niet de productie van bouwmateriaal of de winning van bouwstoffen. Bij de werkzaamheden geldt een verplichting de emissie van stikstof te beperken en een verplichting het bevoegd gezag vooraf te informeren hoe deze verplichting wordt ingevuld. Dat laatste moet een initiatiefnemer bij de aanvraag doen.

Is het voldoende?

Vooropgesteld: elke verlichting is welkom. De vraag is echter of de geboden lucht voldoende is. Meest in het oog springend is uiteraard het feit dat de vrijstelling niet de gebruiksfase betreft. Hiervoor geldt de vergunningplicht onverkort, waarbij de vraag is hoe groot de ruimte voor vergunningverlening zal zijn. Heel simpel: een prachtige weg aanleggen waar niemand over mag rijden lijkt tamelijk doelloos. En het is de vraag in hoeverre vergunningverlening voor de gebruiksfase mogelijk zal zijn. De Wet en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering introduceren weliswaar tal van maatregelen om de natuur te herstellen, maar deze zullen hooguit op de middellange termijn effect sorteren. Dit terwijl de nood nu hoog is.

Vragen?

Heb je vragen over de bouwvrijstelling specifiek of de stikstofproblematiek in het algemeen? Neem contact op met een van onze specialisten. Wij voorzien je graag van praktisch advies.

A.M.F. (Annet) van Rooy-de Rooij, advocaat LGL legal