De legitieme portie

Een kind dat wordt onterfd, behoudt recht op een deel van de erfenis. Dit is de legitieme portie. De omvang van de legitieme portie is de helft van het erfdeel dat het kind zou hebben ontvangen, wanneer het erfgenaam was gebleven. Wanneer een kind wordt onterfd is het namelijk geen erfgenaam meer, maar wordt het een schuldeiser van de nalatenschap.

Belangrijk is dat het kind tijdig aanspraak maakt op de legitieme portie. In de wet staan een aantal termijnen die van belang zijn voor een beroep op de legitieme portie.

Het tijdig aanspraak maken op de legitieme portie is van belang omdat dit recht vervalt uiterlijk vijf jaar na het overlijden van de ouder. Deze termijn is heel strikt, omdat het geen verjaringstermijn is maar een vervaltermijn. Dit betekent dat deze termijn niet kan worden gestuit en niet kan worden verlengd. Wanneer er op tijd aanspraak wordt gemaakt op die legitieme portie, ontstaat een vordering op de nalatenschap. Gebeurt dat te laat, dan is die vordering vervallen.

De termijn begint direct na het overlijden van de ouder te lopen. Er bestaat geen verplichting bij de andere erfgenamen of een notaris om het onterfde kind op de hoogte te brengen van het overlijden van de ouder. In de situatie dat een kind geen contact meer heeft met een ouder en het niet op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van de betreffende ouder, is het  mogelijk dat het onterfde kind pas weet dat de ouder is overleden na het verstrijken van de termijn van vijf jaar. Dat maakt niet dat de vervaltermijn dan langer wordt. Het moment dat het kind op de hoogte raakt van het overlijden heeft geen invloed op de vervaltermijn. Er kan in dat geval dus ook geen aanspraak meer worden gemaakt op de legitieme portie en het recht op de legitieme portie is vervallen.

Overigens is het mogelijk om de termijn van vijf jaar in te korten. Een belanghebbende kan het onterfde kind een termijn stellen waarbinnen het kind moet verklaren of hij aanspraak wenst te maken op de legitieme portie. In dat geval wordt het onterfde kind wel op de hoogte gebracht van de termijn die de belanghebbenden, bijvoorbeeld de gezamenlijke erfgenamen van de erflater, hebben gesteld.

Wanneer er aanspraak wordt gemaakt op de legitieme portie ontstaat er zoals aangegeven, een vordering. Deze vordering wordt zes maanden na het overlijden van de ouder opeisbaar.

Kortom, als er aanspraak moet worden gemaakt op de legitieme portie is het van belang dit zo spoedig mogelijk en in elk geval tijdig te doen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met ons kantoor, wij helpen je graag verder.