Extern salderen met veehouderijen weer toegestaan in Brabant en Zeeland

Na de PAS-uitspraken van 29 mei 2019 gold het wettelijk verbod op extern salderen niet langer bij het verkrijgen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb)

Extern salderen bleef niettemin onmogelijk. Provincies weigerden hieraan medewerking te verlenen in afwachting van landelijk beleid. De Provincies hebben op 8 oktober van vorig jaar beleidsregels voor onder andere extern salderen opgesteld. Extern salderen met veehouderijen bleef ook daarna onmogelijk. Dit door een uitzondering voor extern salderen met bedrijven die beschikken over dier- of fosfaatrechten. Veehouderijen dus.

Dit verandert nu. In navolging van de Provincie Limburg staan de Provincies Zeeland en Noord-Brabant sinds medio deze maand extern salderen met veehouderijen toe.

Voorwaarden

Voor extern salderen met veehouderijen gelden dezelfde voorwaarden als voor extern salderen met andere saldogevende activiteiten. Vereist zijn onder andere directe samenhang tussen de beƫindiging van de saldogevende activiteit en de start van de saldo-ontvangende activiteit; het moet gaan om actuele en feitelijke gerealiseerde stikstofcapaciteit; en de saldogevende activiteit moet daadwerkelijk worden beƫindigd. Ook geldt: 30 % van de stikstofruimte wordt afgeroomd.

De Provincies willen bijhouden waar en wanneer extern wordt gesaldeerd. Daarom geldt met de inwerkingtreding van de herziene beleidsregels een aanvullende voorwaarde. De saldo-ontvanger moet voorafgaand aan de aanvraag om een Wnb-vergunning een melding bij de desbetreffende Provincie doen, met daarin de saldo-ontvangende en de saldogevende activiteiten. Overigens is wel de vraag hoe deze voorwaarde zich verhoudt tot eerdere mededelingen vanuit de Provincies dat extern salderen niet werd toegestaan, omdat zonder waarborgen dit zou kunnen leiden tot een ongecontroleerde opkoop van veehouderijen. Voormelde voorwaarde lijkt niet toereikend om dit te voorkomen.

Let op, extern salderen met veehouderijen die deelnemen aan de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij of de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is nog altijd niet mogelijk. De stikstofruimte die met beide voornoemde regelingen wordt gegenereerd wordt al elders ingezet.

Vragen?

Wij volgen het stikstof-dossier op de voet. Heb je vragen? Neem contact op met een van onze specialisten. Wij voorzien je graag van praktisch advies.

A.M.F. (Annet) van Rooy-de Rooij, advocaat LGL legal

Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website