Gevolgen van het weigeren van een redelijk herstelaanbod

Medewerker Megan

Als een opdrachtgever geconfronteerd wordt met een gebrek in het werk van de aannemer, geeft de wet de opdrachtgever het recht om te vorderen dat de aannemer de gebreken binnen redelijke termijn herstelt. Over de wijze van herstel kan vervolgens discussie tussen de betrokken partijen ontstaan. Als de aangeboden herstelwijze redelijk is kan de opdrachtgever daar verder niet zoveel invloed op uitoefenen, blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 30 juni 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:9954).

Discussie over herstelwerkzaamheden
Deze zaak draaide om twee opdrachtgevers die aan een stukadoor een opdracht hebben gegeven voor het stuken en spuiten van hun woning. Al snel na de werkzaamheden hebben de opdrachtgevers geklaagd dat het stuc- en spuitwerk losliet na het verwijderen van afplaktape. De opdrachtgevers hebben de stukadoor vervolgens in gebreke gesteld en een hersteltermijn gegeven. De stukadoor heeft aangegeven het stucwerk te willen herstellen. Beide partijen en de door hen ingeschakelde deskundigen waren het echter niet eens over de wijze van herstel. De opdrachtgevers waren van mening dat de herstelwerkzaamheden enkel in een lege woning konden plaatsvinden en dat de stukadoor de kosten van een verblijf elders voor zijn rekening moest nemen evenals de kosten van de verplaatsing van de meubels. De stukadoor was van mening dat de herstelwerkzaamheden met de nodige zorg en aandacht wel in de woning in bewoonde toestand zouden kunnen worden uitgevoerd. De opdrachtgevers hebben zich uiteindelijk tot de kantonrechter gewend.

Aannemer bepaalt wijze van herstel
De kantonrechter begint met vast te stellen dat tussen partijen niet in geschil is dat het stucwerk en het spuitwerk dat door de stukadoor is verricht van onvoldoende kwaliteit is en dat de stukadoor hiervoor aansprakelijk is. Op grond van de wet moet de opdrachtgever in dit geval de aannemer in de gelegenheid stellen de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij dit in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd. De kantonrechter heeft vervolgens geoordeeld dat het uitgangspunt hierbij is dat het aan de aannemer is om te bepalen op welke wijze de gebreken zullen worden hersteld, tenzij het zonneklaar is dat de door de aannemer voorgestane wijze van herstel onredelijk is. Daarbij geldt dat de herstelwerkzaamheden moeten voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk en dat de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

Opdrachtgevers weigeren redelijk aanbod ten onrechte
De kantonrechter oordeelt dat de stukadoor niet verplicht was om de herstelwerkzaamheden te verrichten zoals door de opdrachtgevers was gewenst. Dit oordeel wordt volgens de kantonrechter ondersteund door de verklaring van de door de opdrachtgevers ingeschakelde deskundige dat het plan van aanpak van de stukadoor technisch naar behoren is. Bovendien heeft de stukadoor veel ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in bewoonde woningen. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de door de stukadoor aangeboden wijze van herstel redelijk is en dat de opdrachtgevers dit aanbod ten onrechte geweigerd hebben. De vorderingen van de opdrachtgevers worden daarom afgewezen.

Hof Den Haag 15 maart 2022
Op 15 maart 2022 heeft het Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2022:327) een soortgelijke uitspraak gedaan. In deze zaak betrof het een geschil tussen partijen die een overeenkomst van aanneming hadden gesloten voor het uitvoeren van een renovatie aan de dakbedekking. Ook in deze zaak zijn er gebreken in het werk van de aannemer aan het licht gekomen, waarvoor de aannemer aansprakelijk is. Het Hof heeft geoordeeld dat als uitgangspunt heeft te gelden dat het aan de aannemer is om te bepalen op welke wijze gebreken worden hersteld en dat het herstel in ieder geval kwalitatief gelijkwaardig moet zijn aan de overeengekomen uitvoering van de opdracht en binnen de opdracht moet passen. Ook in deze zaak komt het Hof tot het oordeel dat het door de aannemer aangeboden herstel redelijk was en de opdrachtgever het aangeboden herstel niet had mogen weigeren.

Conclusie
De voorgaande uitspraken laten zien dat de gevolgen van het weigeren van een redelijk herstelaanbod groot kunnen zijn. De vorderingen tot een schadevergoeding van de opdrachtgever die ten onrechte de door de aannemer aangeboden redelijke wijze van herstel weigert, zullen namelijk afgewezen worden.

Bevind jij je als aannemer of als opdrachtgever in een soortgelijke situatie als hierboven beschreven en verschil je met de wederpartij over de wijze van herstel? Neem dan gerust contact met ons op.