Herroeping van een adoptie

Maandag 8 februari 2020 heeft demissionair minister Dekker voor rechtsbescherming bekend gemaakt dat Nederland per direct adopties uit het buitenland opschort. Lopende adoptieprocedures worden nog wel afgerond. Deze beslissing is genomen in reactie op het rapport van de commissie Joustra over Nederlandse adopties en de rol van de overheid daarbij.

Het onderzoek van de commissie richtte zich op adopties tussen 1967 en 1997.  Hoewel er in de loop der jaren verschillende maatregelen zijn genomen om het toezicht te verbeteren, bevat het systeem nog steeds kwetsbaarheden.

De commissie is bij het onderzoek verschillende soorten misstanden tegengekomen die zich structureel voordeden. Het gaat onder andere om zaken als vervalsing van documenten, kinderhandel, fraude, maar ook het onder valse voorwendselen of onder druk afstand laten doen van kinderen. Doordat de adoptiepapieren vaak niet kloppen wordt het voor geadopteerden moeilijker om hun biologische ouders op te sporen en duidelijkheid te krijgen omtrent hun afkomst. Er zal een landelijk expertisecentrum worden opgericht om geadopteerden die op zoek zijn naar hun afkomst ondersteuning te geven. Naast ondersteuning in de zoektocht kan dit centrum ook sociaalpsychologische hulp en juridische ondersteuning bieden. Daarnaast heeft demissionair minister Dekker toegezegd dat de Staat zich bij vorderingen in verband met interlandelijke adoptie niet meer zal beroepen op verjaring.

In sommige gevallen lukt het geadopteerden om hun biologische ouders op te sporen. Soms kan het ontstaan van een hernieuwde band met de biologische ouders een reden zijn om de adoptie ongedaan te willen maken. Ook misstanden bij het adoptieproces kunnen een reden zijn om te willen herroepen. Het herroepen van een adoptie kan alleen door de rechtbank en op verzoek van de geadopteerde zelf.

De voorwaarden hiervoor zijn:

– de herroeping moet in het belang van de geadopteerde zijn;

– de rechter moet van het belang van de herroeping overtuigd zijn;

– de herroeping moet plaatsvinden tussen de twee en vijf jaar na de dag waarop de geadopteerde 18 is geworden.

Bij de laatste voorwaarde is door de rechter regelmatig afgeweken op grond van artikel 8 van het Europese verdrag van de rechten van de mens. Dit om rekening te houden met de wens van de geadopteerde om zijn identiteit te hervinden en uit respect voor het privéleven van de geadopteerde die zijn natuurlijke familieband wil herstellen.

Adoptieouders kunnen een adoptie niet herroepen. Anders dan verwacht zijn er veel situaties waarin een geadopteerde die een herroepingsverzoek doet nog steeds een goed contact met zijn adoptieouders heeft, maar daarnaast een band heeft ontwikkeld met zijn biologische ouders. Voor zijn identiteit kan het van belang zijn voor de geadopteerde om de adoptie te herroepen. Bij herroeping van een adoptie worden alle juridische familierechtelijke banden die door de adoptie zijn ontstaan, verbroken. Hiermee herleven niet automatisch de juridische familierechtelijke betrekkingen die door geboorte zijn ontstaan als je vanuit het buitenland bent geadopteerd. In Nederland kan namelijk niet besloten worden over rechtsgevolgen in een land van herkomst.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met ons kantoor.