Het UBO-register: schrijf je UBO’s op tijd in!

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de wet ter implementatie van het UBO-register  aangenomen. Op grond van deze wet dienen entiteiten vanaf 27 september 2020 hun UBO’s te registreren in het UBO-register dat zal worden bijgehouden door de Kamer van Koophandel.

In deze blog neem ik je mee in het wat en waarom van het UBO-register en de verplichtingen die daaromtrent voor jouw organisatie gelden.

Doel van het UBO-register

Met de wet ter implementatie van het UBO-register wordt uitvoering gegeven aan de vierde anti-witwasrichtlijn. Daaruit volgt dat lidstaten van de Europese Unie verplicht zijn tot inrichting van een UBO-register. Het doel daarvan is het creëren van transparantie, waarmee misbruik van het financiële stelsel voor witwassing of financiering van terrorisme kan worden voorkomen. Het UBO-register maakt namelijk inzichtelijk wie bij een juridische entiteit aan het roer zit, waardoor eventuele financieel-economische criminaliteit minder eenvoudig achter een juridische entiteit kan worden verhuld.

Wat is een UBO?

De afkorting “UBO” staat voor “Ultimate Beneficial Owner”. Dat is de uiteindelijk belanghebbende van een entiteit, ofwel de natuurlijk persoon die eigenaar is van de entiteit, of die de uiteindelijke zeggenschap heeft over de entiteit.

In de praktijk zal het daarbij hoofdzakelijk gaan om de personen die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelangen hebben, of de personen die feitelijk de zeggenschap over de entiteit uitoefenen. Een entiteit kan meerdere UBO’s hebben die allen zullen moeten worden ingeschreven.

Heeft een entiteit geen UBO’s, dan moet de entiteit een zogenaamde “pseudo-UBO” inschrijven. Dat betreft de persoon die het dagelijks beleid van de entiteit bepaalt. Denk daarbij aan de statutair bestuurder van een B.V. of een vennoot van een V.O.F.

Wie moet er inschrijven?

De inschrijfplicht geldt voor een grote hoeveelheid rechtsvormen, waaronder (niet-beursgenoteerde) N.V.’s, B.V.’s, personenvennootschappen en stichtingen. Maar de inschrijfplicht geldt bijvoorbeeld niet voor eenmanszaken.

Wat moet worden ingeschreven?

Van de UBO dan wel de pseudo-UBO moet de navolgende informatie worden ingeschreven:

  1. Naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonplaats en de aard en omvang van het economisch belang in de entiteit.
  2. Adres, geboortedag, -plaats en -land, BSN of buitenlands fiscaal identiteitsnummer, afschrift legitimatiebewijs en documenten die de UBO-status onderbouwen.

Bovenstaande informatie is deels openbaar (onder 1) en deels afgeschermd (onder 2). De openbare informatie is voor iedereen inzichtelijk. De afgeschermde informatie is alleen inzichtelijk voor het Financial Intelligence Unit (FIU) en andere aangewezen autoriteiten.

Wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, kan de UBO de Kamer van Koophandel verzoeken om afscherming van zijn openbare gegevens. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer openbaarheid van de gegevens de UBO aan onevenredige risico’s als ontvoering of chantage zou blootstellen. Deze gegevens blijven dan nog wel inzichtelijk voor de FIU en de andere aangewezen autoriteiten.

Wanneer moet worden ingeschreven?

Bestaande entiteiten krijgen voor het registreren van hun UBO’s vanaf 27 september 2020 18 maanden de tijd. Voor nieuwe entiteiten geldt deze termijn niet. Zij dienen hun UBO’s direct te registreren bij de registratie van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Sancties

Het niet naleven van de inschrijvingsplicht kan strafbaar worden gesteld als economisch delict en kan worden gesanctioneerd met een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete. Schrijf je UBO’s dus op tijd in!

Mocht je vragen hebben over het UBO-register en de verplichtingen die daaromtrent voor jouw organisatie gelden, dan helpen wij je uiteraard graag.

Mw. mr. M.A.J. (Marjolein) van Hulten, advocaat LGL legal

Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website