Hoofdlijnen tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid bekend

Het kabinet is bezig met het optuigen van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze regeling komt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting (rwtv) die is ingetrokken.

De rwtv is stopgezet omdat de uitbraak van het corona-virus tot een enorm beroep op die regeling heeft geleid, die daarvoor niet is gemaakt. Als werkgever kan je dus geen werktijdverkorting meer aanvragen. Als je al wel werktijdverkorting toegekend hebt gekregen, dan blijft de vergunning van kracht.

De Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid wordt een nieuwe regeling op grond waarvan werkgevers een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Er moet sprake zijn van een verwacht omzetverlies van tenminste 20%. De tegemoetkoming kan oplopen tot maximaal 90% van de loonsom van de werkgever in het geval 100% van de omzet wegvalt. Als er sprake is van een lager percentage omzetuitval, dan is de tegemoetkoming naar evenredigheid lager. Bij 50% omzetuitval bedraagt de tegemoetkoming bijvoorbeeld maximaal 45%.

De aanvraag op grond van de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid kan nog niet worden ingediend. Er wordt hard aan gewerkt om dat snel mogelijk te maken. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Zodra de aanvraag kan worden ingediend zal dat bekend worden gemaakt. De aanvraag moet bij het UWV worden ingediend. De aanvraag geldt voor 3 maanden en kan eenmaal met 3 maanden worden verlengd.

Op www.rijksoverheid.nl kunnen werkgevers nadere informatie over de hoofdlijnen van de Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid vinden. Wij raden aan die site nauwlettend te blijven volgen, omdat de regeling nog niet definitief is en er dus nog wijzigingen mogelijk zijn.

mr. E.F. (Erik) Gomes, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V.

Haans Bergen op Zoom heet per 1 juni 2020 L.G.L legal
Advocaten en mediators in de Delta die aan een h.lf w..rd g.n..g h.bb.n
Naar de website