Vervangingskosten kunnen worden aangemerkt als bereddingskosten onder een verzekeringsovereenkomst

Op 22 april 2022 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de reikwijdte van wat er onder bereddingskosten valt.

Bereddingskosten vloeien voort uit de bereddingsplicht die is opgenomen in artikel 7:957 lid 1 BW. Deze bereddingsplicht houdt in dat je als verzekeringsnemer de plicht hebt om redelijkerwijs alle maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van een schade. Deze plicht heb je zodra je op de hoogte bent van de verwezenlijking of het ophanden zijn van het risico. Lid 2 van deze bepaling verplicht de verzekeraar tot vergoeding van de kosten die aan deze maatregelen zijn verbonden en van de schade aan de zaken die daarbij worden ingezet.

In deze uitspraak ging het om een geschil tussen een verzekerde en Interpolis. Verzekerde exploiteert een agrarisch bedrijf.

De daken van de stallen van verzekerde bestonden uit asbesthoudende golfplaten zonder dakgoot. Uit onderzoek blijkt dat in de afwateringszone van dergelijke daken asbesthoudend materiaal en inadembare vezels in de bodem voorkomen. Verzekerde had daarom de opdracht gekregen van de provincie Overijssel om de bodem te saneren en de asbesthoudende daken te verwijderen.

Verzekerde heeft in rechte nakoming van de verzekeringsovereenkomst gevorderd. In het bijzonder door vergoeding van diverse kostenposten, waaronder de kosten van vervanging van de dakplaten. Hieraan is ten grondslag gelegd dat dit kosten zijn die vallen onder artikel 7:957 lid 1 BW. In de polisvoorwaarden werden de bereddingskosten als volgt omschreven:

“Kosten die verbonden zijn aan maatregelen die tijdens de contractsduur van de verzekering door of vanwege de verzekerde worden getroffen en die redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigende gevaar van schade af te wenden en/of om de schade te beperken en de schade aan zaken die daarbij zijn ingezet. (…)”

De rechtbank heeft alle vorderingen van verzekerde toegewezen. Het hof heeft slechts een deel toegewezen. Het hof oordeelde dat het vervangen van asbestdaken geen bijzondere maatregel is ter voorkoming van schade, maar een algemene voorzorgsmaatregel waarvan de kosten niet voor rekening van de verzekeraar komen. Alleen het verwijderen van de dakplaten was nodig om schade te voorkomen en niet het plaatsen van nieuwe daken.

De Hoge Raad heeft het arrest van het hof vernietigd. De Hoge Raad oordeelde dat in een geval waarin beredding bestaat in verwijdering van de schadeveroorzakende zaak, het kan voorkomen dat niet alleen de kosten van verwijdering, maar ook de kosten van vervanging als kosten van beredding moeten worden aangemerkt.

“Indien het verwijderen van de dakplaten als beredding kan worden aangemerkt, en als gevolg van die verwijdering de zaak waarvan die dakplaten onderdeel uitmaken in haar functie wordt aangetast, kan, gelet op het voorgaande, een redelijke begroting van de kosten van beredding meebrengen dat ook kosten van het herstel van die functie daarin worden betrokken.”

Mocht je vragen hebben aangaande dit onderwerp of over andere verzekeringsrechtelijke vragen kun je ons altijd benaderen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.