Verzekeringsdekking van gebouwen

Het einde van het jaar is in zicht. We zijn het misschien alweer bijna vergeten, maar begin dit jaar heeft het enorm zwaar gestormd in ons land. Veel gezinnen en ondernemers hebben door deze storm schade geleden aan hun woning en gebouwen en deze schade moeten (laten) herstellen. Het is prettig wanneer je een goede verzekeringsdekking hebt voor dit soort schade. Helaas zien we dat dekking soms ten onrechte wordt geweigerd. Bijvoorbeeld met de motivering dat er sprake zou zijn van slecht onderhoud of vanwege een constructiefout van het gebouw.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft hier onlangs nog een uitspraak over gedaan. In deze zaak werd de verzekeringsdekking geweigerd omdat de dakconstructie niet in staat was om de hevige regenval op te vangen. Het dak was daar ingestort en er was (water)schade ontstaan aan de zaken die lagen opgeslagen in dit gebouw. Door de verzekeraars werd geconstateerd dat er  geen noodafvoeren aanwezig waren en het dak voldeed niet aan de bouwbesluiteisen van 2008 en 2018. In de desbetreffende kwestie was de bouwvergunning van de hal in 1991 verleend en toen golden andere regels dan nu, namelijk het Model Bouwverordening 1991 en de norm NEN 3850. De verzekeraars meenden daarom dat er sprake was van een constructiefout aangezien het gebouw niet voldeed aan de meest recente bouwregelgeving.

Het Hof heeft opheldering gegeven of hier sprake was van een constructiefout. Voor zover niet door de verzekeringspolis wordt beschreven is een constructiefout een ontwerpfout of een fout in de constructie als gevolg van uitvoeringsfouten. In tegenstelling tot het standpunt van verzekeraars dient er te worden getoetst aan de regelgeving en voorschriften die golden ten tijde van de bouwvergunning. In deze zaak was er daarom geen sprake van een constructiefout.

Van eigenaren van oudere gebouwen kunnen verzekeraars dus niet verlangen dat het gebouw steeds voldoet aan de meeste recente bouwregelgeving.

Het Hof heeft verder nader toegelicht wat er onder slecht onderhoud wordt verstaan. Onderhoud heeft betrekking op het houden van het gebouw in de (goede) staat waarin het werd opgeleverd. Denk hierbij aan het schoonmaken van de goten, het bijhouden van schilderwerk en het herstellen van slijtage. Het aanpassen of veranderen van de constructie in verband met nieuwe regelgeving valt volgens het Hof niet onder de normale betekenis van het begrip onderhoud.

Het is van belang je polissen regelmatig na te laten kijken om te bezien of ze nog volledig voldoen, om te zorgen dat je (nog) volledig en goed verzekerd bent. Sommige polissen, de zogenaamde “named perils policies”, verlangen specifiek dat je een aparte dekking afsluit voor bijvoorbeeld stormschade en dan kan het zomaar zo zijn dat je wel dekking hebt voor schade als gevolg van zware hagel maar niet voor schade als gevolg van een storm. Dit is met name relevant bij schade als gevolg van een zogenaamde “supercell” (een zware onweersbui met een roterende opwaartse luchtstroom die enorme hoeveelheden neerslag, grote hagelstenen en zeer zware windstoten kan veroorzaken).

Mocht je vragen hebben over verzekeringsdekking of heb je te maken met een dekkingsweigering neem dan gerust contact op. Wij adviseren u graag.

Daniëlle Cloots, advocaat bij LGL Legal