Waarschijnlijk treedt per 1 juli 2023 de Wet Goed Verhuurderschap in werking. Welke gevolgen heeft dit voor jou als verhuurder/huurder?

Het spreekt eigenlijk voor zich. Als je een woning verhuurt dien je je als een goede verhuurder te gedragen. Toch is kort geleden de Wet Goed Verhuurderschap aangenomen om ongewenst verhuurdersgedrag tegen te gaan. Voor wie geldt deze wet en wat houdt deze wet in? Yoeri licht de Wet Goed Verhuurderschap toe.

Inleiding

De Wet Goed Verhuurderschap is aangenomen en treedt waarschijnlijk per 1 juli 2023 in werking. Deze wet stelt normen aan hoe verhuurders en verhuurbemiddelaars van reguliere woonruimtes of van verblijfsruimtes aan arbeidsmigranten zich dienen te gedragen. En gemeentes kunnen nog aanvullende voorwaarden stellen. In de praktijk blijkt dat huurders niet altijd in staat zijn om verhuurdersnormen af te dwingen. Daarom maakt deze wet het mogelijk voor gemeentes om handhavend op te treden en ongewenst verhuurdersgedrag tegen te gaan.

Wettelijke normen

Er komen zeven wettelijke normen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars. Ik licht deze hieronder, daar waar nodig, toe.

1. Verbod op discriminatie
Dit houdt in dat geen ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt bij de selectie van huurders door een heldere transparante selectieprocedure met objectieve selectiecriteria en een gemotiveerde keuze voor de huurder aan de afgewezen huurkandidaten.

2. Het opstellen een werkwijze die gericht is op voorkoming van woondiscriminatie

3. Verbod op intimidatie
Dit houdt in dat een huurder niet geïntimideerd mag worden door de verhuurder en verhuurbemiddelaar. Daaronder kan worden begrepen dat niet gedreigd mag worden met het opzeggen van de huur of het niet verlengen van een tijdelijke huurovereenkomst.

4. Verbod op waarborgsom die hoger is dan tweemaal de huurprijs.
Kanttekening hierbij is wel dat ook mogelijk is om de huurprijs per kwartaal overeen te komen en er dan dus 6 maandhuren als waarborgsom kunnen worden verlangd. Er is geen overgangsrecht, wat betekent dat dit verbod direct werking heeft, zelfs bij bestaande huurovereenkomsten.

5. Het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst
Dit geldt niet voor reeds bestaande (mondelinge) huurovereenkomsten.

6. De huurder schriftelijk informeren over zijn rechten en plichten
Dit ziet onder andere op informatie omtrent de waarborgsom, servicekosten, het recht om naar de huurcommissie te stappen et cetera. Bij bestaande huurovereenkomsten dient dit binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet te gebeuren.

7. Verbod tot in rekening brengen servicekosten die niet in overeenstemming met de wet zijn
Ook hier geldt dat het verbod direct werking heeft, zelfs bij bestaande huurovereenkomsten.

Rol gemeente

Met de wet krijgt de gemeente ook een bepalende rol bij verhuurbeleid. Zo wordt het mogelijk voor gemeentes om te eisen dat verhuurders een verhuurdersvergunning verkrijgen, aan welke vergunning aanvullende eisen kunnen worden verbonden.

Verder dienen gemeentes ook de (wettelijke) normen voor verhuurders te handhaven. In dit verband dient een meldpunt ingesteld te worden door gemeentes.

Ook kan de gemeente, naast het opleggen van een last onder dwangsom of bestuurlijke boete, in bepaalde gevallen het verhuurde zelf in beheer nemen en orde op zaken stellen.

Conclusie
Met de Wet Goed Verhuurderschap worden er maatregelen genomen ter voorkoming van ongewenst verhuurgedrag. Daarbij is een nadrukkelijke rol weggelegd voor gemeentes die zijn belast met de handhaving van deze wet en zelf ook aanvullende normen kunnen opleggen door middel van een verhuurdersvergunning.

Advies nodig over (ver)huur van woonruimtes of andere huurkwesties? Mijn collega’s en ik staan je graag te woord. Neem gerust contact met ons op.