Wet Franchise

Per 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Franchise in werking getreden. Dit betekent dat franchiseovereenkomsten van na die datum moeten voldoen aan de vereisten van de Wet Franchise. Daarom in deze blog een update over de veranderingen die de Wet Franchise met zich brengt.

Wijzigingen
De Wet Franchise beoogt de franchisenemer beter te beschermen tegen franchisegever. Daartoe zijn de volgende wijzigingen opgenomen in het voorstel.

1. Partijen dienen zich als goed franchisegever of goed franchisenemer te gedragen.
2. Uiterlijk vier weken voor het aangaan van een franchiseovereenkomst dient de franchisegever alle relevante informatie over te dragen aan de potentiële franchisenemer. Gedurende die vier weken geldt een stand-still periode waarin geen wijzigingen ten nadele van de franchisenemer mogen worden doorgevoerd en geen franchiseovereenkomst wordt getekend.
3. Ook tijdens de duur van een franchiseovereenkomst dienen partijen elkaar te informeren over wijzigingen in hun positie voor zover de overeenkomst daardoor niet ongewijzigd kan worden voortgezet.
4. Voor wijzigingen in de franchisformule is de instemming van de franchisenemers vereist. De franchiseovereenkomst kan bepalen dat de financiële gevolgen een bepaald drempelbedrag moeten overstijgen voordat de voorafgaande instemming van de franchisenemer nodig is of dat instemming van een bepaalde meerderheid van de franchisenemers voldoende is.
5. Er vindt eenmaal per jaar een overleg plaats tussen partijen.
6. De franchisegever dient op verzoek van de franchisenemer ondersteuning te bieden die nodig is voor de exploitatie van de franchiseformule.
7. De overeenkomst dient een bepaling over de verdeling van de goodwill te bevatten.
8. Een post contractueel non-concurrentiebeding mag worden overeengekomen, maar is gebonden aan wettelijke regels.

Overgangsrecht
Overigens betekenen de voorgaande wijzigingen niet dat alle bestaande overeenkomsten per direct gewijzigd dienen te worden. Er geldt overgangsrecht waardoor bestaande overeenkomsten voor 1 januari 2023 dienen te voldoen aan de specifieke bepalingen omtrent instemmingsrecht, goodwill en post contractuele non-concurrentiebedingen. De overige wettelijke bepalingen zijn direct van toepassing op bestaande franchiseovereenkomsten.

Heb je vragen over een bestaande franchiseovereenkomst of wil je advies omtrent het aangaan van een nieuwe franchiseovereenkomst, dan kun je contact opnemen met mij of mijn collega’s.